Category Archives: Làm

Quách Phác – Người đặt nền móng Khoa Phong Thủy với “Táng Thư”

Quách Phác – Người đặt nền móng Khoa Phong Thủy với "Táng Thư"

Quách Phác 郭璞 (276 – 324), thầy phong thuỷ gây dựng nền móng kiến thức phong thuỳ đầu tiên theo KHÍ nghĩa. Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển ngành Phong Thủy có 1 thầy phong thuỷ định nghĩa rõ ràng về Khí như sau: Khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì tụ, […]