Category Archives: Học

Dương Tiên Công (Dương Quân Tùng) – Đại Tổ Sư Phong Thủy

Dương Tiên Công (Dương Quân Tùng) - Đại Tổ Sư Phong Thủy

Dương Quân Tùng(楊筠松) hay còn được gọi là Dương Công, Dương Cứu Bần (thầy Dương cứu người nghèo). Ông tên là Ích, tự là Thúc Mậu, hiệu là Quân Tùng, sinh năm 834 – mất năm 906 vào thời nhà Đường. Ông sinh ra ở vùng Đậu Châu, ngày nay thuộc tỉnh Quảng Đông, là người […]

Quách Phác – Người đặt nền móng Khoa Phong Thủy với “Táng Thư”

Quách Phác – Người đặt nền móng Khoa Phong Thủy với "Táng Thư"

Quách Phác 郭璞 (276 – 324), thầy phong thuỷ gây dựng nền móng kiến thức phong thuỳ đầu tiên theo KHÍ nghĩa. Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển ngành Phong Thủy có 1 thầy phong thuỷ định nghĩa rõ ràng về Khí như sau: Khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì tụ, […]